ماده 6- راهبردهاي تعيين شده براي نيل به اهداف\n\nانجمن راهبردهاي زير را براي براي رسيدن به اهداف تعيين شده در ماده 5 اساسنامه تعيين مي نمايد:\n\nايجاد ساختاري با جنبه هاي علمي و صنفي و فعال در هر دو بخش\n\nايجاد يك مرجع فني قابل اعتماد\n\nهمكاري با مراجع ذيصلاح در دستورالعمل هاي طراحي، انتخاب و اجرا محصولات ژئوسينتتيك و انتشار آنها براي استفاده عموم\n\nهمكاري با مراجع ذيصلاح در تدوين رديف هاي قيمتي شفاف و به روز در فهارس بها و بخشنامه ها براي خدمات طراحي، تامين و اجراي محصولات ژئوسينتتيك\n\nايجاد تعامل سازنده بين كارفرمايان، مشاورين، توليد كنندگان، پيمانكاران، تامين كنندگان، مراكز دانشگاهي و تحقيقاتي، ساير انجمن ها و مراجع ذيربط در راستاي تقويت صنعت ژئوسينتتيك و حفظ منافع فعالين\n\nارائه منشور حرفه اي- اخلاقي ناظر بر عملكرد منسجم فعالين در صنعت ژئوسينتتيك\n\nانجمن مهندسی ژئوسنتتیک ایران، همچنانکه از بدو تاسیس تعلق به گروه یا بخش خاصی از دست اندرکاران در این زمینه وسیع مهندسی نبوده است ، همواره از پذیرش اعضای جدید که در سطوح مختلف و در حوزه های دانشگاهی، مهندسین مشاور، پیمانکاران و واحدهای تولیدی و شرکتهای تجاری استقبال می نماید.

معرفی انجمن مهندسی ژئوسنتتیک ایران\n\nپس از گذشت بیش از یک دهه از فعالیت گسترده جمع زیادی از مهندسین در قالب شرکتهای پیمانکاری، مهندسین مشاور ، شرکتهای تجاری و  شخصیتهای حقیقی؛ جهت توسعه مهندسی ژئوسنتتیک درایران  و در راستای اقداماتی که پیش از این برای راه اندازی تشکیلاتی عمومی (مردم نهاد و بدون وابستگی تجاری) صورت گرفته بود، انجمن مهندسی ژئوسنتتیک ایران در قالب کنونی ، از پاییز سال 1386 پایه گذاری شد.\n\nاین تشکیلات در ابتدا با برگزاری جلسات منظم با حضور افراد از طیف نسبتاً وسیعی از دست اندرکاران در امور مهندسی ژئوسنتتیک شروع به فعالیت نموده و به تدریج با تعیین اهداف کوتاه مدت و بلند مدت برای انجمن و اتخاذ راهبردهای عملی جهت دستیابی به این اهداف به کار خود ادامه داد.\n\nاهداف و راهبردهائی که در نسخه اولیه اساسنامه انجمن مهندسی ژئوسنتتیک مورد اشاره قرار گرفته بود، عبارتند از:\n\nماده 5- اهداف انجمن :\n\nگسترش كاربرد محصولات ژئوسينتتيك در جامعه مهندسي كشور به شرح زير:\n\nمحصولات ژئوسينتتيك به صورت موثر در پروژه ها به كار گرفته شوند. بكارگيري موثر عبارت است از استفاده به جا و اجراي صحيح به طوريكه اعتماد كارفرمايان در پروژه ها به عملكرد مناسب اين مصالح جلب شود.\n\nايجاد رابطه اي عادلانه بين تامين كنندگان ، كارفرمايان و ديگر عوامل ارائه كننده خدمات در اين صنعت مانند طراحان، كارشناسان مستقل، نصابان و ….\n\nحفظ و تقويت رقابت سالم و غير تخريبي بين فروشندگان وديگر عوامل دست اندركار\n\nشناساندن محصولات ژئوسينتتيكي به عنوان محصولاتي عام در جامعه مهندسي كه به طور معمول مورد استفاده قرار گيرند.\n\nانسجام بخشيدن و و ارتقاء سطح علمي و آكادميك اين صنعت در ايران\n\nتبصره 1: هيئت مديره انجمن جهت نيل به اهداف فوق، آيين نامه ها و مقررات داخلي لازم را تهيه و اجرا خواهد نمود.\n\n