مزایای عضویت در انجمن ژئوسنتتیک ایران چیست؟

اطلاع از اخرین رویدادها و مقالات علمی، آشنایی با شرکتها و افراد فعال در این حوزه، آشنایی با آخرین تکنولوژی های روز