آیا جهت عضویت در انجمن ژئوسنتتیک ایران، تحصیلات خاصی مد نظر می باشد؟

خیر، همه علاقه مندان حوزه ژئوسنتتیک می توانند در انجمن عضو شوند.