آیا جهت عضویت در انجمن ژئوسنتتیک ایران تخفیف دانشجویی در نظر گرفته شده است؟

بله، برای عضویت دانشجویان گرامی تخفیف در نظر گرفته شده است