آیا برای اعضاء انجمن امتیازاتی جهت حضور در وبینار، سمینار و رویدادهای انجمن در نظر گرفته شده است؟

کلیه اعضاء انجمن دارای اولویت ظرفیت ثبت نام بوده و تخفیف ویژه برای ایشان در نظر گرفته می شود