پیام رئیس انجمن ژئوسنتتیک ایران بمناسبت درگذشت پرفسور علی اکبر رمضانیان پور