وبینار تخصصی “تسلیح بستر نرم با استفاده از المان های صلب قائم” برگزار شد