وبینار تخصصی با موضوع اندرکنش مابین دیوارهای خاک مسلح ژئوسنتتیکی و شمع های تحت بار جانبی