فراخوان برگزاری مجمع عمومی سالانه انجمن ژئوسنتتیک ایران