شاخه امریکا شمالی انجمن بین المللی ژئوسنتتیک برگزار می کند