جلسه مشترک رئیس و نمایندگان مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی