برگزاری مجمع عمومی شاخه ایرانی انجمن بین المللی ژئوسنتتیک