اولین کارگاه آموزشی با همکاری وزارت جهادکشاورزی در استان گلستان برگزار گردید