انتخاب ریاست سابق کمیته گسترش و خزانه دار انجمن ژئوسنتتیک ایران به عنوان عضو هیات مدیره انجمن بین المللی ژئوسنتتیک