استقبال گسترده شرکت کنندگان ۳۴ کشور جهان از وبیناری به میزبانی ایران