hello world! this is test post from wordpress.

hello world! this is test post from wordpress.

مجمع عمومی و فوق العاده ی انجمن مهندسی ژئوسنتتیک(زمین ساز)

مجمع عمومی و فوق العاده ی انجمن مهندسی ژئوسنتتیک (زمین ساز) در روز چهارشنبه مورخ 26 اردیبهشت ماه تشکیل...

برنامه ی کارگاه های آموزشی خاک مسلح و کنترل فرسایش خاک

...

‍ اطلاعیه فوری

مهندس امیر شهکلاهی از ایران جهت انتخاب شورای انجمن بین المللی ژئوسنتتیک کاندید شده است. برای هر کدام از دوستان یک ایمیل از طرف انجمن بین...

كارگاه مديريت وكنترل نشت آب به سازه هاي زيرزميني (گود و تونل)

...

بازگشایی پاکات مزایده حامیان مالی همایش تثبیت شیبها و شیروانیها: زمین لغزش و ریزش سنگ

می‌رساند مزایده واگذاری بسته های اصلی حمایت مالی همایش امروز راس ساعت 16 با حصور نمایندگان برخی از حامیان و با حضور دبیر انجمن ژیوسنتتیک...

سمینار تثبیت شیب ها و شیروانی ها : زمین لغزش و ریزش سنگ( زمان 22 آذر ماه 1396 )

مجموعه کارگاه های مسلح سازی با ژئوسنتتیک

...

The biggest variety, anything you want – these could be! Russian Escort girls for each man

The biggest variety, anything you want – these could be! Russian Escort girls for each man Sexual Escort girls for each guy. The biggest assortment, whatever you want – these is going to be! Escort Girls from directory and know their...

فراخوان مشارکت تولیدکنندگان و آزمایشگاه ها جهت برگزاری دوره های مصوب کمیته آببندی و هیدرولیک

احتراما به استحضار می رساند کمیته آب بندی و هیدرولیک در نظر دارد مطابق برنامه مصوب نسبت به برگزاری دوره های آموزشی زیر از طریق مشارکت...