مجمع عمومی و فوق العاده ی انجمن مهندسی ژئوسنتتیک(زمین ساز)

مجمع عمومی و فوق العاده ی انجمن مهندسی ژئوسنتتیک (زمین ساز) در روز چهارشنبه مورخ 26 اردیبهشت ماه تشکیل...

برنامه ی کارگاه های آموزشی خاک مسلح و کنترل فرسایش خاک

...

‍ اطلاعیه فوری

مهندس امیر شهکلاهی از ایران جهت انتخاب شورای انجمن بین المللی ژئوسنتتیک کاندید شده است. برای هر کدام از دوستان یک ایمیل از طرف انجمن بین...