بازگشایی پاکات مزایده حامیان مالی همایش تثبیت شیبها و شیروانیها: زمین لغزش و ریزش سنگ

می‌رساند مزایده واگذاری بسته های اصلی حمایت مالی همایش امروز راس ساعت 16 با حصور نمایندگان برخی از حامیان و با حضور دبیر انجمن ژیوسنتتیک...