فراخوان مشارکت تولیدکنندگان و آزمایشگاه ها جهت برگزاری دوره های مصوب کمیته آببندی و هیدرولیک

احتراما به استحضار می رساند کمیته آب بندی و هیدرولیک در نظر دارد مطابق برنامه مصوب نسبت به برگزاری دوره های آموزشی زیر از طریق مشارکت...